สำหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านสามารถติดต่อซึ้อเครดิตเพื่อรับอัตราค่าใช้บริการพิเศษในงานที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนและงานวิจัย ดังต่อไปนี้

  • การตัดเลเซอร์ 10 บาท / นาที
  • การพิมพ์ 3 มิติ 4 บาท / นาที

โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองโดยใช้แบบรับรองที่กำหนด เมื่อระบบคำนวนราคาค่าบริการแล้วให้ท่านทำการโอนค่าบริการมาโดยใช้ Link ที่กำหนดด้านล่าง

ระบบชำระเงินค่าบริการ